SlovenskýMagyarEnglish
SODB

Knižnica

Obnova knižničného fondu

Štatutár Obecnej knižnice v Ľubej vypracoval projekt s názvom „Knižnica je ríša čitateľov“. Fond na podporu umenia sa rozhodol podporiť menovaný projekt sumou 1000,- €. Projekt sa realizoval v mesiacoch august-november 2023. Počas uvedeného obdobia Obecná knižnica v Ľubej z dotácie 1000,- € zakúpila 108 publikácií. Podmienkou FPU pri pridelení dotácie bolo použiť minimálne 20% z poskytnutia dotácie na nákup publikácií vydaných s podporou FPU. Túto povinnosť si Obecná knižnica v Ľubej splnila a za sumu 239,18 € zakúpila 20 publikácií. Vďaka Fondu na podporu umenia Obecná knižnica v Ľubej obohatila a skvalitnila knižničný fond beletriou pre deti v počte kusov 38, náučnou literatúrou pre deti v počte kusov 20 a beletriou pre dospelých v počte kusov 32, náučnou literatúrou pre dospelých v počte kusov 18. Veríme, že nové publikácie prispejú k zvyšovaniu počtu čitateľov knižnice. Publikácie budú dostupné predovšetkým našim čitateľom, ale budú k dispozícii aj čitateľom susedných obcí.

A libádi Könyvtár fenntartója projektet dolgozott ki a „A könyvtár az olvasók birodalma“ címmel. A Művészetet Támogató Alap (FPU) úgy döntött, hogy 1000,- € értékeben támogatja a kidolgozott projektet. A projekt 2023 augusztus és november közötti időszakban valósult meg. Az említett időszakban a libádi Könyvtár 108 kiadványt vásárolt az 1000,- € támogatásból. Az FPU feltétele a támogatás odaítélésekor az volt, hogy a támogatás legalább 20%-át az FPU támogatásával megjelent kiadványok vásárlására fordítsa. A libádi Könyvtár ennek a kötelezettségének eleget tett, és 20 kiadványt vásárolt 239,18 € értékben. Az FPU jóvoltából a libádi Könyvtár gyermekkönyvekből: szépirodalomból 38 kiadvánnyal, szakirodalomból 20 kiadvánnyal valamint felnőtteknek: szépirodalmi művekből 32 kiadvánnyal és szakirodalmi művekből 18 kiadvánnyal gazdagította és bővítette a könyvtári alapot. Hiszünk abban, hogy az új kiadványok hozzájárulnak a könyvtári olvasók számának növeléséhez. A kiadványok elsősorban olvasóink, de a szomszédos települések olvasói számára is elérhetőek lesznek.