SlovenskýMagyarEnglish
SODB

Ohlásenie činnosti FO

Vznik oprávnenia na živnostenské podnikanie je podmienený jeho ohlásením na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Ak sú splnené všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné, JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní. Živnosť ohlasuje fyzická osoba prostredníctvom tlačiva Ohlásenie živnosti – fyzická osoba a právnická osoba prostredníctvom tlačiva Ohlásenie živnosti – právnická osoba na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM)

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné (odo dňa kedy je ohlásenie živnosti alebo žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia spolu s požadovanými prílohami a výpis z registra trestov doručené a zároveň je uhradený aj správny poplatok).

Žiadateľ: fyzická osoba

Požadované dokumenty:

 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu (v prípade ohlasovania viazanej alebo remeselnej živnosti),
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska, u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti,
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
 • splnomocnenie na zastupovanie, ak ohlásenie živnosti podáva poverená osoba.                  

Správne poplatky:

 • voľné živnosti: bez poplatku
 • remeselné a viazané živnosti: 7,5 € za každý ohlasovaný predmet podnikania

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby.

Doba vybavenia:

 • 3 pracovné dni na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení odo dňa, kedy je ohlásenie živnosti úplné a spĺňa všetky náležitosti, ktoré živnostenský zákon vyžaduje a zároveň sú splnené podmienky vymedzené živnostenským zákonom,

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Viac k tejto téme nájdete na: Ohlásenie živnosti FO

  Priebeh činnosti/procesu:

  1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS spolu s podpísanými požadovanými prílohami,
  2. žiadateľ uhradí správny (prípadne aj súdny) poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky,
  3. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
  4. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
  5. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
  6. pre občanov SR vyžiada okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta výpis z registra trestov,
  7. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle osvedčenie o živnostenskom oprávnení elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
  8. okresný (živnostensky) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta na požiadanie právnickej osoby vykoná za právnickú osobu registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby); na požiadanie založenej právnickej osoby a zahraničnej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra a u vzniknutej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona.

  Vzory tlačív k ohláseniu voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba nájdete na týchto adresách Ministerstva vnútra SR:

   Priebeh činnosti/procesu:

   1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
   2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
   3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
   4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania, vo výzve okresný (živnostenský) úrad určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov podania, najmenej však 15 dní, 
   5. ak je podanie úplné a správne, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle potvrdenie o ukončení podnikania (na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania) elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
   6. ak je podnikanie podnikateľa ukončené v celom rozsahu nadobudnutého živnostenského oprávnenia, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta bezodkladne zašle túto informáciu daňovému úradu, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Na požiadanie právnickej osoby - oznámi ukončenie podnikania daňovému úradu.

   Priebeh činnosti/procesu nájdete podrobne vysvetlený na stránkach Ministerstva vnútra, konkrétne na tejto adrese:

   Oznámenie o ukončení podnikania