SlovenskýMagyarEnglish
SODB

Výstavba Multifunkčného ihriska

 18.04.2019

Obec Ľubá na základe svojej žiadosti o NFP podpísala s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 074NR220129.
Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Ľubá.
Výška finančného príspevku:  149173,25 EUR
Cieľom projektu je výstavba multifunkčného ihriska v obci Ľubá z dôvodu skvalitnenia možností športového vyžitia a tiež celkového zvýšenia
životnej úrovne obyvateľov v obci Ľubá.
Miesto realizácie : Obec Ľubá
Číslo výzvy:  22/PRV/2017
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond  pre rozvoj vidieka
Opatrenie:  7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alaebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


Zoznam aktualít: